Sri Sri Jagannath (Junior) Mahavidyalaya, Rajnagar

Sri Sri Jagannath (Junior) Mahavidyalaya, Rajnagar

Contact

The Principal

Sri Sri Jagannath (Junior) Mahavidyalaya, Rajnagar

Kendrapara district

M9861683524, 8018995277, 9777143275

E:ssjmohavidyalaya1981@gmail.com

Sri Sri Jagannath (Junior) Mahavidyalaya, Krushnachandrapur

Sri Sri Jagannath (Junior) Mahavidyalaya, Krushnachandrapur

Contact

The Principal

Sri Sri Jagannath (Junior) Mahavidyalaya, Krushnachandrapur

Erasma, Jagatsinghpur district

M: 9853613520, 9937897305, 8895166576

Email:ssjm1980@gmail.com

 

Sri Sri Jagannath (Junior) Mahavidyalaya, Badakera

Tag: Sri Sri Jagannath (Junior) Mahavidyalaya, Badakera,Schools and colleges in Angul District, Schools and colleges in Odisha

Contact

The Principal

Sri Sri Jagannath (Junior) Mahavidyalaya, Badakera

Angul District

M: 9658990862, 9861195133, 9993850538

Email:ssjm_badakera@yahoo.com