Sarat Paikray (Junior) Mahavidyalaya, Argul

Sarat Paikray (Junior) Mahavidyalaya, Argul

Contact

The Principal

Sarat Paikray (Junior) Mahavidyalaya, Argul

Jatni, Khurda district

M: 9861318988, 7894228094, 9776971757

Email:prema_jatni@yahoomail.com