Sri Sri Jagannath (Junior) Mahavidyalaya, Rajnagar

Sri Sri Jagannath (Junior) Mahavidyalaya, Rajnagar

Contact

The Principal

Sri Sri Jagannath (Junior) Mahavidyalaya, Rajnagar

Kendrapara district

M9861683524, 8018995277, 9777143275

E:ssjmohavidyalaya1981@gmail.com