Satyam Sivam Sundaram (Junior) Mahavidyalaya, Gauda Kateni

Satyam Sivam Sundaram (Junior) Mahavidyalaya, Gauda Kateni

Contact:

The Principal

Satyam Sivam Sundaram (Junior) Mahavidyalaya, Gauda Kateni

Odapada Block, Dhenkanal district

M: 9437079364, 9438436517, 9437599145

Email:sssmhv@gmail.com

 

Sachidananda (Junior) Mahavidyalaya, Indipur

Sachidananda (Junior) Mahavidyalaya, Indipur

Contact

The Principal

Sachidananda (Junior) Mahavidyalaya, Indipur

M:9437157342, 9437415350, 9438035256

Email:pkmishradkl70@yahoo.com

Khadagaprasad Anchalika (Junior) Mahavidyalaya, Khadagaprasad

Khadagaprasad Anchalika (Junior) Mahavidyalaya, Khadagaprasad

Contact

The Principal

Khadagaprasad Anchalika (Junior) Mahavidyalaya, Khadagaprasad

Odapada Block,Dhenkanal district

M: 9437902867, 9439671125, 9937576965

Email:nirod.pradhan59@gmail.com

 

 

Odapada Panchayat Samiti (Junior) Mahavidyalaya, Hindol RoadOdapada Panchayat Samiti (Junior) Mahavidyalaya, Hindol Road

Odapada Panchayat Samiti (Junior) Mahavidyalaya, Hindol Road

Contact

The Principal

Odapada Panchayat Samiti (Junior) Mahavidyalaya, Hindol Road

Odapada Block,Dhenkanal district

M: 9437213993, 9437106366, 9090816093

Email:opsm.dkl@gmail.com