Priyadarshini Indira (Junior) Mahavidyalaya, Junagarh

Priyadarshini Indira (Junior) Mahavidyalaya, Junagarh

Contact

The Principal

Priyadarshini Indira (Junior) Mahavidyalaya, Junagarh

Kalahandi district

M: 9437362525, 8895937208, 9658007177

Email:pimahavidyalaya@gmail.com

Sudhansu Sekhar (Junior) Mohavidyalaya, Karla Kote, Kalahandi

Sudhansu Sekhar (Junior) Mohavidyalaya, Karla Kote, Kalahandi

Contact

The Principal

Sudhansu Sekhar (Junior) Mohavidyalaya, Karla Kote

Junagarh, Kalahandi district

M: 9438261171, 7894949430, 9937877711 Email:principalssmkarlakot@gmail.com

Swami Chidananda (Junior) Mahavidyalaya, Karchala

Swami Chidananda (Junior) Mahavidyalaya, Karchala

Contact

The Principal

Swami Chidananda (Junior) Mahavidyalaya, Karchala

Junagarh, Kalahandi district

M: 9437733869, 9437326713, 9438346275

Email:himansu.msing@gmail.com