Sindha Devi (Junior) Mahavidyalaya, Nandapur

Sindha Devi (Junior) Mahavidyalaya, Nandapur

Contact

The Principal

Sindha Devi (Junior) Mahavidyalaya, Nandapur

Koraput District

M: 8763240445, 9438841676, 9437788731

Email:sdm.ndp@gmail.com