Anchalika (Junior) Mahavidyalaya, Sankarakhol

Anchalika (Junior) Mahavidyalaya, Sankarakhol

Contact

The Principal

Anchalika (Junior) Mahavidyalaya, Sankarakhol, Chakapad

Kandhamal district

M9437492534, 9439711713, 8763795724 Email:amsprincipalsk@gmail.com

Kuidana Indira Gandhi Memorial (Junior) College, Lilnepade

Kuidana Indira Gandhi Memorial (Junior) College, Lilnepade

Contact:

The Principal

Kuidana Indira Gandhi Memorial (Junior) College, Lilnepade, Chakapad

Kandhamal district

M9438761367, 9438815313, 9439686832 Email:k.i.g.m1985@gmail.com