Sri Sri Jagannath (Junior) Mahavidyalaya, Krushnachandrapur

Sri Sri Jagannath (Junior) Mahavidyalaya, Krushnachandrapur

Contact

The Principal

Sri Sri Jagannath (Junior) Mahavidyalaya, Krushnachandrapur

Erasma, Jagatsinghpur district

M: 9853613520, 9937897305, 8895166576

Email:ssjm1980@gmail.com