Doki Sanyasi (Junior) Mahavidyalaya, Khariaguda

Doki Sanyasi (Junior) Mahavidyalaya, Khariaguda

Contact

The Principal

Doki Sanyasi (Junior) Mahavidyalaya, Khariaguda

Patrapur,Ganjam district

M: 9437052340, 9437838647

Email:dokism.principal@gmail.com

Sri Bharatpati (Junior) Mahavidyalaya, Samantiapali

Sri Bharatpati (Junior) Mahavidyalaya, Samantiapali

Contact

The Principal

Sri Bharatpati (Junior) Mahavidyalaya, Samantiapali

Patrapur,Ganjam district

M: 9437516028, 9778418890, 9040133767

Email:principal.sbpm.@gmail.com