Laxmipriya Mahila (Junior) Mahavidyalaya, Baliapal

Laxmipriya Mahila (Junior) Mahavidyalaya, Baliapal

Contact

The Principal

Laxmipriya Mahila (Junior) Mahavidyalaya, Baliapal

Baliapal,Balasore District

M: 9668397227, 9237022128, 9938072325

Krushna Chandra Pipili (Junior) College, Jagai

Krushna Chandra Pipili (Junior) College, Jagai

Contact

The Principal

Krushna Chandra Pipili (Junior) College, Jagai

Baliapal Block,Balasore district

M: 9437465833, 9938534170, 9439639995

Email:kcpmjagai@gmail.com