Alekh Mahima (Junior) Mahavidyalaya, Dhodra

Alekh Mahima (Junior) Mahavidyalaya, Dhodra

Contact

The Principal

Alekh Mahima (Junior) Mahavidyalaya, Dhodra

Jharigam, Nowrangpur district

M: 9437432896, 8594989283, 9938574860

Email:bibekabarik99@gmail.com

Jharigam (Junior) Mahavidyalaya, Jharigam

Jharigam (Junior) Mahavidyalaya, Jharigam

Contact

The Principal

Jharigam (Junior) Mahavidyalaya, Jharigam

Nowrangpur district

M: 9437747111, 9438765735, 9776402444 Email:principal_jharigam@redifmail.com