Sri Jagannath (Junior) Residential College, Kasinagar

Sri Jagannath (Junior) Residential College, Kasinagar

Contact

The Principal

Sri Jagannath (Junior) Residential College, Kasinagar

Kashinagar Block Gajapati District

M: 8763312515, 7381467123, 9778377879

Email:sjjrckngr@gmail.com

Kabigopal Krushna Kanistha Mahavidyalaya, Kharada

Kabigopal Krushna Kanistha Mahavidyalaya, Kharada

Contact

The Principal

Kabigopal Krushna Kanistha Mahavidyalaya, Kharada

Kashinagar Block, Gajapati district

Mob: 9437664193, 9861690935

Surya Techno (Junior) College, Ranipeta

Surya Techno (Junior) College, Ranipeta

Contact

The Principal

Surya Techno (Junior) College, Ranipeta

Kashinagar Block,Gajapati district

Mob:9556368694, 9338555777, 8895961439 Email:athomas9556368694@gmail.com