Rama Chandra Kalpana (Junior) Mahavidyalaya, Kamaguru

Rama Chandra Kalpana (Junior) Mahavidyalaya, Kamaguru

Contact

The Principal

Rama Chandra Kalpana (Junior) Mahavidyalaya, Kamaguru

Tangi, Khurda district

M:9937169304, 9938944209, 9937715350

Email:rkcollege.kamaguru@yahoo.com

Raghunath Adarsha (Junior) Mahavidyalaya, Olasingha

Raghunath Adarsha (Junior) Mahavidyalaya, Olasingha

Contact

The Principal

Raghunath Adarsha (Junior) Mahavidyalaya, Olasingha

Tangi, Khurda district

M: 9938344634, 9938169379, 9658948131

Email:Praharajgs@gmail.com