Jagannath (Junior) Mahavidyalaya, Paramanandapur

Jagannath (Junior) Mahavidyalaya, Paramanandapur

Contact

The Principal

Jagannath (Junior) Mahavidyalaya, Paramanandapur

Ghasipura, Keonjhar district

M: 9439954939, 9938948490, 9437214863

Email:jmvpkjr1983@gmail.com

Patita Paban (Junior) College, Sainkula

Patita Paban (Junior) College, Sainkula

Contact

The Principal

Patita Paban (Junior) College, Sainkula

Ghasipura, Keonjhar district

M: 9437306958, 8895356108 ,8455083678

Email:pmv.sainkul@gmail.com