Jagannath Jew (Junior) Mahavidyalaya, Chadheidhara

Jagannath Jew (Junior) Mahavidyalaya, Chadheidhara

Contaact

The Principal

Jagannath Jew (Junior) Mahavidyalaya, Chadheidhara

Dharmasaa, Jajpur district

M: 9439164169, 9437288064, 9437604626

Emai:jjmahavidyalaya@gmail.com