Kanpur Anchalika (Junior) Mahavidyalaya, Kanpur

Kanpur Anchalika (Junior) Mahavidyalaya, Kanpur

Contact

The Principal

Kanpur Anchalika (Junior) Mahavidyalaya, Kanpur

Narasinghpur,Cuttack district

M: 9937979453, 9437822784, 9861958425

Email:kanpur4you@hotmail.com