Satyam Sivam Sundaram (Junior) Mahavidyalaya, Gauda Kateni

Satyam Sivam Sundaram (Junior) Mahavidyalaya, Gauda Kateni

Contact:

The Principal

Satyam Sivam Sundaram (Junior) Mahavidyalaya, Gauda Kateni

Odapada Block, Dhenkanal district

M: 9437079364, 9438436517, 9437599145

Email:sssmhv@gmail.com