Pallishree (Junior) Mahavidyalaya, Sindhekela

Pallishree (Junior) Mahavidyalaya, Sindhekela

Contact

The Principal

Pallishree (Junior) Mahavidyalaya, Sindhekela

M: 9937697269,9437808749, 9938341080

E:pramodrath04@gmail.com