Maninag Bahumukhi (Junior) Mahavidyalaya, Takara

Maninag Bahumukhi (Junior) Mahavidyalaya, Takara

Contact:

The Principal

Maninag Bahumukhi (Junior) Mahavidyalaya, Takara

Daspalla,Nayagarh

Mob: 9861380022, 9692820362, 7809023874

Email:mbmtakara.@gmail.com