Laxmipriya Mahila (Junior) Mahavidyalaya, Baliapal

Laxmipriya Mahila (Junior) Mahavidyalaya, Baliapal

Contact

The Principal

Laxmipriya Mahila (Junior) Mahavidyalaya, Baliapal

Baliapal,Balasore District

M: 9668397227, 9237022128, 9938072325