Kalapathar Dhalapathar Anchalika (Junior) Mahavidyalaya, Kalapathar

Kalapathar Dhalapathar Anchalika (Junior) Mahavidyalaya, Kalapathar

Contact

The Principal

Kalapathar Dhalapathar Anchalika (Junior) Mahavidyalaya, Kalapathar

Banki,Cuttack District

M:9437126350, 9437723498, 9437556377

Email:principalkdajrmohavidyalaya@gmail.com