Sri Jagannath (Junior) College, Kaipadar

Sri Jagannath (Junior) College, Kaipadar

Contact

The Principal

Sri Jagannath (Junior) College, Kaipadar

Khurda district

M: 9937572122, 9556793224, 9658271186

Email:debendramansingh92@gmail.com