Neelashaila (Junior) Mahavidyalaya, Jagada

Neelashaila (Junior) Mahavidyalaya, Jagada

Contact:

Neelashaila (Junior) Mahavidyalaya, Jagada

Bisra

Sundergarh

Mob:9437131979, 9437084382, 8763477936

Email:nsm.rkl42@gmail.com