Bhim Bhoi (Junior) College, Rairakhol

Bhim Bhoi (Junior) College, Rairakhol

Contact

The Principal

Bhim Bhoi (Junior) College, Rairakhol

Sambalpur dist

M: 9437705985, 9437213541, 9439036499

Email:principalbbcrrk@yahoo.co.in

Mandhata Baba (Junior) College, Maneswar

Mandhata Baba (Junior) College, Maneswar

Contact

The Principal

Mandhata Baba (Junior) College, Maneswar

Sambalpur district

M: 9938560342, 9439222216, 8908783533 Email:mbccollegemaneswar@gmail.com

Maa Jhadeswari (Junior) College, Dhama

Maa Jhadeswari (Junior) College, Dhama

Contact

The Principal

Maa Jhadeswari (Junior) College, Dhama

Maneswar,Sambalpur dist

M:9437219057, 9777155561, 8018156299

Email:ashok.mjc@gmail.com

Jyoti Vihar (Junior) College, Jyoti ViharJyoti Vihar (Junior) College, Jyoti Vihar

Jyoti Vihar (Junior) College, Jyoti Vihar

Contact Jyoti Vihar (Junior) College, Jyoti Vihar

Bura,Sambalpur

M: 9437882068 ,9861592167, 9437540238

Email:ivjc@gmail.com

Sri Sri Beleswar Gopinath (Junior) Mahavidyalaya, Balighai

Sri Sri Beleswar Gopinath (Junior) Mahavidyalaya, Balighai

Contact

The Principal

Sri Sri Beleswar Gopinath (Junior) Mahavidyalaya, Balighai

Puri district

M: 9938498427, 9937160603, 9937746784

Email:panigrahira@gmail.com

Sarala +2 Science Residential College, Kakatpur

Sarala +2 Science Residential College, Kakatpur

Contact

The Principal

Sarala +2 Science Residential College, Kakatpur

Puri district

M: 9938537819, 8456859497, 9853652905 Email:lachhaman.11@gmail.com

Acharya Harihara Smruti (Junior) Mahavidyalaya, Indipur

Acharya Harihara Smruti (Junior) Mahavidyalaya, Indipur

Contact

The Principal

Acharya Harihara Smruti (Junior) Mahavidyalaya, Indipur

Delang, Puri district

M: 9778178373, 9777082933, 9583293403 Email:kanhucharandas68@gmail.com

Baxi Jagabandhu Bidyadhar (Junior) College, Gadaradang

Baxi Jagabandhu Bidyadhar (Junior) College, Gadaradang

Contact

The Principal

Baxi Jagabandhu Bidyadhar (Junior) College, Gadaradang

Brahmagiri,Puri district

M: 9937088730, 9776214818, 7684929919

Email:debashis.jena14@gmail.com