Mangala (Junior) Mahavidyalaya, Kakatpur

Mangala (Junior) Mahavidyalaya, Kakatpur

Contact

The Principal

Mangala (Junior) Mahavidyalaya, Kakatpur

Puri district

M: 9437285672, 9437698557,9937229936

Email:mailtoskmitra@gmail.com